Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

6. Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (2015/2661(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 29 Απριλίου 2015 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους διωγμούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis και Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Δημήτρης Παπαδάκης, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Νίκος Ανδρουλάκης και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους διωγμούς εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου