Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

6. Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (2015/2661(RSP))

Keskustelu käytiin 29. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja islamistisen terroristijärjestön al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015)

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015)

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja islamistisen terroristijärjestön al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015)

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015)

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö