Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra

6. Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (2015/2661(RSP)).

Debates notika 2015. gada 29. aprīlī (29.4.2015. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola un Lara Comi PPE grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015) (B8-0369/2014);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar islāmistu teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis un Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis un Miriam Dalli S&D grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika