Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg

6. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP))

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 30.4.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności