Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

6. Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

Rozprava sa konala 29. apríla 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola a Lara Comi v mene skupiny PPE, o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

– Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

– Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o zabití študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

– Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni islamskou teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis a Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, o zabití študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

– Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o zabití študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

– Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis a Miriam Dalli v mene skupiny S&D, o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia