Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

6. Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Debatten hölls den 29 april 2015 (punkt 17 i protokollet av den 29.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola och Lara Comi för PPE-gruppen, om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamistiska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015),

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015),

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015),

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen om mord på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015),

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015),

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis och Miriam Dalli för S&D-gruppen om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 30.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy