Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg

8. Sytuacja na Malediwach (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Malediwach (2015/2662(RSP))

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel i Neena Gill w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee i Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 30.4.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności