Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

8. Situácia na Maldivách (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia na Maldivách (2015/2662(RSP))

Rozprava sa konala 29. apríla 2015 (bod 19 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola a Ivana Maletić v mene skupiny PPE, o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

– Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel a Neena Gill v mene skupiny S&D o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee a Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

– Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

– Jean Lambert a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia