Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

9. Situácia v Nigérii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Nigérii (2014/2520(RSP))

Rozprava sa konala 14. januára 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea a Siôn Simon v mene skupiny S&D, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

– Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

– Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

– Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

– Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

– Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o nedávnych brutálnych činoch v severnej Nigérii (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia