Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0382/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.2. Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 και B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0369/2015

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0382/2015

(αντικαθιστά τις B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 και B8-0388/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Δημήτρης Παπαδάκης, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Maria Heubuch και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0178)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2015 και B8-0385/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου