Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0392/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0180

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.4. Η κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 και B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0392/2015

(αντικαθιστά τις B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 και B8-0404/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0180)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου