Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0370/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0185

Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

10.9. Situationen i Nigeria (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den14 januari 2015 (punkt 6 i protokollet av den 14.1.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 30 april 2015 (punkt 8 i protokollet av den 30.4.2015).

Resolutionsförslag B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 och B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0370/2015

(ersätter B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 och B8-0400/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy och Arnaud Danjean för PPE-gruppen,

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan och Nicola Danti för S&D-gruppen,

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki och Beatrix von Storch för ECR-gruppen,

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen,

- Lola Sánchez Caldentey och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

- Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0185)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy