Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

°
° ° °

Sõna võtsid Marc Tarabella ja Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (INTA komisjoni esimees) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Seetõttu loeti küsimus vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


10.2. Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ja B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0369/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0382/2015

(asendades B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ja B8-0388/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo ja Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel;

- Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel;

- Maria Heubuch ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0178)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0383/2015 ja B8-0385/2015 muutusid kehtetuks.)


10.3. Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0375/2015

(asendades B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ja Goffredo Maria Bettini fraktsiooni S&D nimel;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ja Mircea Diaconu fraktsiooni ALDE nimel;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0179)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0389/2015 muutus kehtetuks.)


10.4. Olukord Maldiividel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ja B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0392/2015

(asendades B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ja B8-0404/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin ja Raffaele Fitto fraktsiooni PPE nimel;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel ja Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0180)


10.5. Albaania 2014. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0181)


10.6. Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0182)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda, kes tegi muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna sellele oli vastu rohkem kui 40 parlamendiliiget, ning kes esitas ka punkti 21 järele lisamiseks suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


10.7. Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruande kohta [2014/2156(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0183)

Sõnavõtud

Vladimír Maňka, enne hääletust.


10.8. Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0184)


10.9. Olukord Nigeerias (hääletus)

Arutelu toimus14. jaanuaril 2015 (14.1.2015protokoll punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 30. aprill 2015 (30.4.2015protokoll punkt 8).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0370/2015

(asendades B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy ja Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan ja Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki ja Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

- Lola Sánchez Caldentey ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0185)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika