Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

°
° ° °

Głos zabrali: Marc Tarabella i Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (przewodniczący komisji INTA) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przychylił się do tej propozycji, w związku z czym sprawa została uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


10.2. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0369/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0382/2015

(zastępujący B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D;

- Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE;

- Maria Heubuch i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0178)

(Projekty rezolucji B8-0383/2015 i B8-0385/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


10.3. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0375/2015

(zastępujący B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller i Milan Zver w imieniu grupy PPE;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes i Goffredo Maria Bettini w imieniu grupy S&D;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries i Mircea Diaconu w imieniu grupy ALDE;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0179)

(Projekt rezolucji B8-0389/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Sytuacja na Malediwach (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0392/2015

(zastępujący B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin i Raffaele Fitto w imieniu grupy PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0180)


10.5. Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0181)


10.6. Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0182)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda zaproponował do poprawki 5 poprawkę ustną, która nie została przyjęta w związku ze sprzeciwem ponad 40 posłów, a także poprawkę ustną po ust. 21, która została przyjęta.


10.7. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0183)

Wystąpienia

Vladimír Maňka, przed głosowaniem.


10.8. Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0184)


10.9. Sytuacja w Nigerii (głosowanie)

Debata odbyła się dnia14 stycznia 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2015 r. (pkt 8 protokołu z dnia 30.4.2015).

Projekty rezolucji B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0370/2015

(zastępujący B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy i Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan i Nicola Danti w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

- Lola Sánchez Caldentey i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

- Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0185)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności