Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella a Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (predseda výboru INTA), aby v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhli odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament súhlasil s týmto návrhom. Vec sa teda považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


10.2. Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 a B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B8-0369/2015

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0382/2015

(nahrádzajúci B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 a B8-0388/2015):

podaný týmito poslancami:

– Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo a Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D;

– Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE;

– Maria Heubuch a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0178)

(Návrhy uznesenia B8-0383/2015 a B8-0385/2015 sa stali bezpredmetnými.)


10.3. Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0375/2015

(nahrádzajúci B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015):

podaný týmito poslancami:

– Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller a Milan Zver v mene skupiny PPE;

– Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes a Goffredo Maria Bettini v mene skupiny S&D;

– Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries a Mircea Diaconu v mene skupiny ALDE;

– Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL;

– Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0179)

(Návrh uznesenia B8-0389/2015 sa stal bezpredmetným.)


10.4. Situácia na Maldivách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0392/2015

(nahrádzajúci B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015):

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin a Raffaele Fitto v mene skupiny PPE;

– Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

– Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL;

– Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0180)


10.5. Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0181)


10.6. Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0182)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrh 5, ktorý nebol prijatý, pretože proti nemu vznieslo námietku aspoň 40 poslancov, a ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa má zaradiť za odsek 21, ktorý bol prijatý.


10.7. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2013 (hlasovanie)

Správa o Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0183)

Vystúpenia:

Vladimír Maňka, pred hlasovaním.


10.8. EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0184)


10.9. Situácia v Nigérii (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila14. januára 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.1.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 30. apríla 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 30.4.2015).

Návrhy uznesenia B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0370/2015

(nahrádzajúci B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015):

podaný týmito poslancami:

– Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE;

– Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan a Nicola Danti v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

– Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

– Lola Sánchez Caldentey a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

– Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0185)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia