Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg

14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 – 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
henvist til: kor.udv.: ECON, LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (05933/4/2015 - C8-0109/2015 – 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
henvist til: kor.udv.: ECON, LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 1. maj 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik