Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

14. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 1 maj 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy