Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

15. Θανατική ποινή στην Ινδονησία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκτακτη συζήτηση: Θανατική ποινή στην Ινδονησία (2015/2687(RSP))

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Γύρος τραπέζης πολιτικών ομάδων:

Παρεμβαίνουν Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonathan Arnott, σχετικά με την διεξαγωγή της συζήτησης, Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου