Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 28.4.2015.)


16.1. Fallet Nadija Savtjenko

Resolutionsförslag B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 och B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer och Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Pavel Svoboda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, grupplös, Doru-Claudian Frunzulică och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, som ställde en ordningsfråga, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 30.4.2015.


16.2. Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien

Resolutionsförslag B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 och B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Miroslav Poche och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 30.4.2015.


16.3. Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet

Resolutionsförslag B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff och Ana Gomes redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella och Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.3 i protokollet av den 30.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy