Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0418/2015

Keskustelut :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0188

Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

17.3. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0418/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0188)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0421/2015 ja B8-0422/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Alexander Graf Lambsdorff esitti 1 kohtaan ja johdanto-osan B kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö