Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2665(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0418/2015

Debatai :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0188

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras

17.3. Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ir B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0418/2015

(keičia B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 ir B8-0424/2015)

pateiktas šių Parlamento narių:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano ir Brando Benifei S&D frakcijos vardu;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0188)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0421/2015 ir B8-0422/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Alexander Graf Lambsdorff pateikė 1 dalies ir B konstatuojamosios dalies pakeitimus, kurie buvo priimti.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika