Indeks 
Zapisnik
PDF 304kWORD 223k
Četvrtak, 30. travnja 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Godišnje izvješće Europske investicijske banke za 2013. (rasprava)
 4.Expo Milano 2015.: "Prehrana planeta, energija života" (rasprava)
 5.Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (rasprava)
 6.Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Stanje na Maldivima (podneseni prijedlozi rezolucija)
 9.Stanje u Nigeriji (podneseni prijedlozi rezolucija)
 10.Glasovanje
  10.1.Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I (glasovanje)
  10.2.Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (glasovanje)
  10.3.Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (glasovanje)
  10.4.Stanje na Maldivima (glasovanje)
  10.5.Izvješće o napretku Albanije za 2014. (glasovanje)
  10.6.Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (glasovanje)
  10.7.Godišnje izvješće Europske investicijske banke za 2013. (glasovanje)
  10.8.Expo Milano 2015.: "Prehrana planeta, energija života" (glasovanje)
  10.9.Stanje u Nigeriji (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 15.Smrtna kazna u Indoneziji (rasprava)
 16.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  16.1.Slučaj Nadije Savčenko
  16.2.Stanje u izbjegličkom kampu Jarmuk u Siriji
  16.3.Zatvaranje aktivista koji se bore za ljudska i radnička prava u Alžiru
 17.Glasovanje
  17.1.Slučaj Nadije Savčenko (glasovanje)
  17.2.Stanje u izbjegličkom kampu Jarmuk u Siriji (glasovanje)
  17.3.Zatvaranje aktivista koji se bore za ljudska i radnička prava u Alžiru (glasovanje)
 18.Odluke o određenim dokumentima
 19.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Polovnika predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 137. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posvjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI, ITRE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Polovnika predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI


3. Godišnje izvješće Europske investicijske banke za 2013. (rasprava)

Izvješće o Europskoj investicijskoj banci – godišnje izvješće za 2013. [2014/2156(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun predstavio je izvješće.

Govorili su: Werner Hoyer (predsjednik Europske investicijske banke) i Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ryszard Czarnecki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), David Casa (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Hugues Bayet, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lara Comi, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Kappel, nezavisna zastupnica, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell i Florian Philippot.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos i Nicola Caputo.

Govorili su: Neven Mimica, Werner Hoyer i Ernest Urtasun.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 30.4.2015..


4. Expo Milano 2015.: "Prehrana planeta, energija života" (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000016/2015) koje je postavio Paolo De Castro, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Expo Milano 2015: "Prehrana planeta, energija života" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro obrazložio je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, nezavisni zastupnik, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska i Fredrick Federley.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella i Kostas Chrysogonos.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Paolo De Castro, u ime Odbora AGRI, o Svjetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu: hranjenje planeta ‒ energija za život (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 30.4.2015..


5. Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000038/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Alarmantna situacija u vezi s bakterijom Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro obrazložio je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Esther Herranz García, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clara Eugenia Aguilera García, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Philippe Loiseau, nezavisni zastupnik, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir i Barbara Matera.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


6. Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Rasprava je održana 29. travnja 2015. (točka 17 zapisnika od 29.4.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola i Lara Comi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila islamistička teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ubojstvu studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis i Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a o ubojstvu studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o ubojstvu studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 30.4.2015..


7. Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000031/2015) koje je postavio Silvia Costa, u ime Odbora CULT Vijeću : Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000032/2015) koje je postavio , Silvia Costa, u ime Odbora CULT, Komisiji: Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIL/Daesh (B8-0116/2015)

Rasprava je održana 29. travnja 2015. (točka 18. zapisnika od 29.4.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta u Siriji i Iraku (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi i Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo i Afzal Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli i Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 30.4.2015..


8. Stanje na Maldivima (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Maldivima (2015/2662(RSP))

Rasprava je održana 29. travnja 2015. (točka 19. zapisnika od 29.4.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee i Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert i Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 30.4.2015..


9. Stanje u Nigeriji (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Nigeriji (2015/2520(RSP))

Rasprava je održana 14. siječnja 2015. (točka 6 zapisnika od 14.1.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea i Siôn Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o nedavnim okrutnim zločinima u sjevernoj Nigeriji (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 30.4.2015..


PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

°
° ° °

Govorili su: Marc Tarabella i Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (predsjednik Odbora INTA) predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije, u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio taj prijedlog. Pitanje se stoga smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


10.2. Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0369/2015

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0382/2015

(koji zamjenjujeB8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo i Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Maria Heubuch i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0178)

(Prijedlozi rezolucija B8-0383/2015 i B8-0385/2015 se ne razmatraju.)


10.3. Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0375/2015

(koji zamjenjujeB8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes i Goffredo Maria Bettini, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries i Mircea Diaconu, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0179)

(Prijedlog rezolucije B8-0389/2015 se ne razmatra.)


10.4. Stanje na Maldivima (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0392/2015

(koji zamjenjujeB8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel i Afzal Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0180)


10.5. Izvješće o napretku Albanije za 2014. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0181)


10.6. Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0182)

Govorili su:

Cristian Dan Preda podnio je usmeni amandman na amandman 5., koji nije prihvaćen jer mu se usprotivilo više od 40 zastupnika, kao i usmeni amandman na stavak 21., koji je prihvaćen.


10.7. Godišnje izvješće Europske investicijske banke za 2013. (glasovanje)

Izvješće o Europskoj investicijskoj banci – godišnje izvješće za 2013. [2014/2156(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0183)

Govorili su:

Vladimír Maňka, prije glasovanja.


10.8. Expo Milano 2015.: "Prehrana planeta, energija života" (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0184)


10.9. Stanje u Nigeriji (glasovanje)

Rasprava je održana 14. siječnja 2015. (točka 6 zapisnika od 14.1.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 30. travnja 2015 (točka 8 zapisnika od 30.4.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0370/2015

(koji zamjenjujeB8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy i Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan i Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Lola Sánchez Caldentey i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0185)


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 29. travnja 2015.)

Strategija o alkoholu - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martina Anderson, Michaela Šojdrová i Marian Harkin

Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling i Anthea McIntyre

Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský i Miriam Dalli

(Glasovanje od četvrtka 30. travnja 2015.)

Izvješće Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor i Seán Kelly

Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor i Seán Kelly

Izvješće o napretku Albanije za 2014. - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Izvješće Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo Milano 2015.: "Prehrana planeta, energija života" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza i Seán Kelly

Stanje u Nigeriji - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:15, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. objavio da je od Vijeća dobio sljedeća stajališta, kao i razloge zbog kojih ih je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)- 07767/2015 - COM(2015)0187)
upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (05933/4/2015 - C8-0109/2015 – 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 1. svibnja 2015.


15. Smrtna kazna u Indoneziji (rasprava)

Izvanredna rasprava: Smrtna kazna u Indoneziji (2015/2687(RSP))

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Razmjena mišljenja između klubova zastupnika:

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime Kluba PPE, Jonathan Arnott, o tijeku rasprave, Edouard Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.


16. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 28.4.2015..)


16.1. Slučaj Nadije Savčenko

Prijedlozi rezolucija B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer i Ignazio Corrao, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Pavel Svoboda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, nezavisni zastupnik, Doru-Claudian Frunzulică i Kosma Złotowski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, o tijeku rasprave, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.1 zapisnika od 30.4.2015..


16.2. Stanje u izbjegličkom kampu Jarmuk u Siriji

Prijedlozi rezolucija B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart i Josef Weidenholzer predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, nezavisna zastupnica, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo i Bogdan Brunon Wenta.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Miroslav Poche i Nicola Caputo.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.2 zapisnika od 30.4.2015..


16.3. Zatvaranje aktivista koji se bore za ljudska i radnička prava u Alžiru

Prijedlozi rezolucija B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff i Ana Gomes predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fernando Maura Barandiarán, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Inácio Faria, i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marc Tarabella i Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.3 zapisnika od 30.4.2015..


17. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


17.1. Slučaj Nadije Savčenko (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0406/2015

(koji zamjenjujeB8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt i Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano i Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk i Karol Karski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová i Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner i Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0186)


17.2. Stanje u izbjegličkom kampu Jarmuk u Siriji (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0373/2015

(koji zamjenjujeB8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes i Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei i Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini i Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0187)


17.3. Zatvaranje aktivista koji se bore za ljudska i radnička prava u Alžiru (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0418/2015

(koji zamjenjujeB8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano i Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal i Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0188)

(Prijedlozi rezolucija B8-0421/2015 i B8-0422/2015 se ne razmatraju.)

Govorio je

Alexander Graf Lambsdorff podnio je usmene amandmane na stavak 1. i na uvodnu izjavu B. Ti su amandmani usvojeni.


18. Odluke o određenim dokumentima

Odobrenje za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 23.4.2015.)

Odbor LIBE

- Situacija u Sredozemlju i potreba za holističkim pristupom EU-a migraciji (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(mišljenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 46. Poslovnika)
(
U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 23.4.2015.)

Odbor JURI

- Rok zastare za prometne nesreće (2015/2087(INL))

- Prekogranično priznavanje posvajanja (2015/2086(INL))
(mišljenje: PETI)

- Zaštita ranjivih odraslih osoba (2015/2085(INL))

- Zajednički minimalni standardi za građanske postupke (2015/2084(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)
(
U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 23.4.2015.)

Odbor EMPL

- Politike vještina za borbu protiv nezaposlenosti mladih (2015/2088(INI))
(mišljenje: CULT)

Odbor FEMM (članak 54. Poslovnika)

- Žene koje rade u domaćinstvima i njegovateljice u EU-u (2015/2094(INI))
(mišljenje: EMPL) (članak 54. Poslovnika)

Odbor IMCO

- Prema boljem zakonodavstvu o jedinstvenom tržištu (2015/2089(INI))
(mišljenje: JURI)

Odbor PECH

- Kako ujednačiti kontrole ribolova u Europi (2015/2093(INI))

- Nova zajednička ribarstvena politika: struktura tehničkih mjera i višegodišnjih planova (2015/2092(INI))

- Zajednička pravila za provedbu vanjske dimenzije ZRP-a, uključujući sporazume o ribarstvu (2015/2091(INI))
(mišljenje: DEVE)

- Inovacije i diversifikacija malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu (2015/2090(INI))


19. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 18. do 21. svibnja 2015.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 17:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti