Index 
Notulen
PDF 309kWORD 200k
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank (debat)
 4.Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (debat)
 5.De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (debat)
 6.Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (ingediende ontwerpresoluties)
 8.De situatie in de Maldiven (ingediende ontwerpresoluties)
 9.Situatie in Nigeria (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Stemmingen
  10.1.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (stemming)
  10.2.Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (stemming)
  10.3.Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (stemming)
  10.4.De situatie in de Maldiven (stemming)
  10.5.Voortgangsverslag 2014 over Albanië (stemming)
  10.6.Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  10.7.Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank (stemming)
  10.8.Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (stemming)
  10.9.Situatie in Nigeria (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 15.Doodstraf in Indonesië (debat)
 16.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  16.1.De zaak Nadia Savchenko
  16.2.De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië
  16.3.Gevangenneming van activisten voor de mensenrechten en werknemersrechten in Algerije
 17.Stemmingen
  17.1.De zaak Nadia Savchenko (stemming)
  17.2.De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië (stemming)
  17.3.Gevangenneming van activisten voor de mensenrechten en werknemersrechten in Algerije (stemming)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI


3. Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank (debat)

Verslag over de Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2013 [2014/2156(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), David Casa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lara Comi, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, niet-fractiegebonden lid, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell en Florian Philippot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Werner Hoyer en Ernest Urtasun.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 30.4.2015.


4. Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2015) van Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska en Fredrick Federley.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, over de expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 30.4.2015.


5. De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Noodsituatie als gevolg van Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Philippe Loiseau, niet-fractiegebonden lid, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir en Barbara Matera.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


6. Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Het debat heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 29.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de vervolging van christenen in de hele wereld in verband met de moord op studenten in Kenia door de moslimterreurgroepering Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vervolging van christenen in de hele wereld, naar aanleiding van de moord op studenten in Kenia door de terreurgroepering Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de moord op studenten in Kenia door de terreurgroep al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, over de vervolging van christenen in de hele wereld, in verband met de moord op studenten in Kenia door de moslimterreurgroepering Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis en Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, over de moord op studenten in Kenia door de terreurgroep al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de moord op studenten in Kenia door terreurgroep al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, over de vervolging van christenen in de hele wereld, naar aanleiding van de moord op studenten in Kenia door de terreurgroepering Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 30.4.2015.


7. Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT aan de Raad: De vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Het debat heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 29.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over de vernieling van cultureel erfgoed in Syrië en Irak (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, over de vernieling van cultureel erfgoed door ISIS/Da’esh (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi en Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, over de vernieling van cultuurgoederen door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vernieling van cultureel erfgoed door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over de vernieling van cultuurgoederen door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie, over de vernieling van cultuurgoederen door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli en Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, over de vernieling van cultureel erfgoed door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 30.4.2015.


8. De situatie in de Maldiven (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Maldiven (2015/2662(RSP))

Het debat heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 29.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel en Neena Gill, namens de S&D-Fractie over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert en Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 30.4.2015.


9. Situatie in Nigeria (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Nigeria (2014/2520(RSP))

Het debat heeft op 14 januari 2015 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 14.1.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea en Siôn Simon, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de recente aanslagen in het noorden van Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 30.4.2015.


VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella en Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (voorzitter van de Commissie INTA) verzoekt overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.2. Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 en B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0369/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0382/2015

(ter vervanging van B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 en B8-0388/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie;

- Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie;

- Maria Heubuch en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0178)

(Ontwerpresoluties B8-0383/2015 en B8-0385/2015 komen te vervallen.)


10.3. Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 en B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0375/2015

(ter vervanging van B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 en B8-0405/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller en Milan Zver, namens de PPE-Fractie;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes en Goffredo Maria Bettini, namens de S&D-Fractie;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries en Mircea Diaconu, namens de ALDE-Fractie;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0179)

(Ontwerpresolutie B8-0389/2015 komt te vervallen.)


10.4. De situatie in de Maldiven (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 en B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0392/2015

(ter vervanging van B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 en B8-0404/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin en Raffaele Fitto, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0180)


10.5. Voortgangsverslag 2014 over Albanië (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0181)


10.6. Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0182)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, die een mondeling amendement op amendement 5 voorstelde, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten, en een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 21, dat in aanmerking werd genomen.


10.7. Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over de Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2013 [2014/2156(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0183)

Het woord werd gevoerd door:

Vladimír Maňka, vóór de stemming.


10.8. Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0184)


10.9. Situatie in Nigeria (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op14 januari 2015 (punt 6 van de notulen van 14.1.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 30 april 2015 (punt 8 van de notulen van 30.4.2015).

Ontwerpresoluties B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 en B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0370/2015

(ter vervanging van B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 en B8-0400/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy en Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan en Nicola Danti, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

- Lola Sánchez Caldentey en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0185)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 29 april 2015)

Alcoholstrategie - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Martina Anderson, Michaela Šojdrová en Marian Harkin

Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling en Anthea McIntyre

Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský en Miriam Dalli

(Stemmingen van donderdag 30 april 2015)

Verslag Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor en Seán Kelly

Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor en Seán Kelly

Voortgangsverslag 2014 over Albanië - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Verslag Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza en Seán Kelly

Situatie in Nigeria - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.15 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 – 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 1 mei 2015, in.


15. Doodstraf in Indonesië (debat)

Buitengewoon debat: Doodstraf in Indonesië (2015/2687(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Ronde van de fracties:

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Jonathan Arnott, over het verloop van het debat, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


16. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 28.4.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


16.1. De zaak Nadia Savchenko

Ontwerpresoluties B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 en B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer en Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Pavel Svoboda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, niet-fractiegebonden lid, Doru-Claudian Frunzulică en Kosma Złotowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, over het verloop van het debat, José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.1 van de notulen van 30.4.2015.


16.2. De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië

Ontwerpresoluties B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 en B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Miroslav Poche en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.2 van de notulen van 30.4.2015.


16.3. Gevangenneming van activisten voor de mensenrechten en werknemersrechten in Algerije

Ontwerpresoluties B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 en B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff en Ana Gomes lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Inácio Faria, en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marc Tarabella en Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.3 van de notulen van 30.4.2015.


17. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


17.1. De zaak Nadia Savchenko (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 en B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0406/2015

(ter vervanging van B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 en B8-0417/2015)

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano en Brando Benifei, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk en Karol Karski, namens de ECR-Fractie;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová en Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner en Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0186)


17.2. De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 en B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0373/2015

(ter vervanging van B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 en B8-0416/2015)

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei en Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini en Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0187)


17.3. Gevangenneming van activisten voor de mensenrechten en werknemersrechten in Algerije (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 en B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0418/2015

(ter vervanging van B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 en B8-0424/2015)

ingediend door de volgende leden:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano en Brando Benifei, namens de S&D-Fractie;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0188)

(Ontwerpresoluties B8-0421/2015 en B8-0422/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Alexander Graf Lambsdorff, die mondelinge amendementen op paragraaf 1 en op overweging B indiende, die allebei in aanmerking werden genomen.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 23.4.2015)

Commissie LIBE

- De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(advies: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 23.4.2015)

Commissie JURI

- Verjaringstermijnen voor verkeersongevallen (2015/2087(INL))

- Grensoverschrijdende erkenning van adopties (2015/2086(INL))
(advies: PETI)

- Bescherming van kwetsbare volwassenen (2015/2085(INL))

- Gemeenschappelijke minimumnormen in de burgerlijke rechtsvordering (2015/2084(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 23.4.2015)

Commissie EMPL

- Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (2015/2088(INI))
(advies: CULT)

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (2015/2094(INI))
(advies: EMPL) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie IMCO

- Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (2015/2089(INI))
(advies: JURI)

Commissie PECH

- Hoe kunnen de visserijcontroles in Europa homogeen worden gemaakt? (2015/2093(INI))

- Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (2015/2092(INI))

- Gemeenschappelijke regels met het oog op de toepassing van de externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (2015/2091(INI))
(advies: DEVE)

- Innovatie en diversificatie van de ambachtelijke kustvisserij in de regio's die afhankelijk zijn van de visserij (2015/2090(INI))


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 18 t/m 21 mei 2015.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 17.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Juridische mededeling - Privacybeleid