Indeks 
Protokół
PDF 309kWORD 223k
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (debata)
 4.Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (debata)
 5.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (debata)
 6.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (złożone projekty rezolucji)
 7.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (złożone projekty rezolucji)
 8.Sytuacja na Malediwach (złożone projekty rezolucji)
 9.Sytuacja w Nigerii (złożone projekty rezolucji)
 10.Głosowanie
  10.1.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (głosowanie)
  10.2.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (głosowanie)
  10.3.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (głosowanie)
  10.4.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  10.5.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (głosowanie)
  10.6.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (głosowanie)
  10.7.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (głosowanie)
  10.8.Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (głosowanie)
  10.9.Sytuacja w Nigerii (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 15.Kara śmierci w Indonezji (debata)
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  16.1.Sprawa Nadii Sawczenko
  16.2.Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii
  16.3.Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii
 17.Głosowanie
  17.1.Sprawa Nadii Sawczenko (głosowanie)
  17.2.Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (głosowanie)
  17.3.Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (głosowanie)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący może skonsultować się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

ENVI


3. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), David Casa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Hugues Bayet w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larę Comi, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel niezrzeszona, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonása Fernándeza, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luke'a Minga Flanagana, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell i Florian Philippot.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Neven Mimica, Werner Hoyer i Ernest Urtasun.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 30.4.2015.


4. Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2015), które skierował Paolo De Castro, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Expo 2015 w Mediolanie: Wyżywić planetę: energia do życia (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro rozwinął pytanie.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska i Fredrick Federley.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paolo De Castro, w imieniu komisji AGRI, w sprawie wystawy Expo 2015 w Mediolanie zatytułowanej „Wyżywić planetę: energia do życia” (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 30.4.2015.


5. Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Sytuacja wyjątkowa w związku z Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro rozwinął pytanie.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Esther Herranz García w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Philippe Loiseau niezrzeszony, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir i Barbara Matera.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


6. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP))

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie, w związku z zabójstwem kenijskich studentów przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 30.4.2015.


7. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT do Rady: Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (B8-0116/2015)

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek i Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, w sprawie niszczenia zabytków kultury w Syrii i Iraku (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo i Afzal Khan w imieniu grupy S&D, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 30.4.2015.


8. Sytuacja na Malediwach (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Malediwach (2015/2662(RSP))

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel i Neena Gill w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee i Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 30.4.2015.


9. Sytuacja w Nigerii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nigerii (2014/2520(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea i Siôn Simon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie ostatnich aktów okrucieństwa w północnej Nigerii (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 30.4.2015.


PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

°
° ° °

Głos zabrali: Marc Tarabella i Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (przewodniczący komisji INTA) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przychylił się do tej propozycji, w związku z czym sprawa została uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


10.2. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0369/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0382/2015

(zastępujący B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 i B8-0388/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D;

- Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE;

- Maria Heubuch i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0178)

(Projekty rezolucji B8-0383/2015 i B8-0385/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


10.3. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0375/2015

(zastępujący B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 i B8-0405/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller i Milan Zver w imieniu grupy PPE;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes i Goffredo Maria Bettini w imieniu grupy S&D;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries i Mircea Diaconu w imieniu grupy ALDE;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0179)

(Projekt rezolucji B8-0389/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Sytuacja na Malediwach (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0392/2015

(zastępujący B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 i B8-0404/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin i Raffaele Fitto w imieniu grupy PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0180)


10.5. Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0181)


10.6. Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0182)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda zaproponował do poprawki 5 poprawkę ustną, która nie została przyjęta w związku ze sprzeciwem ponad 40 posłów, a także poprawkę ustną po ust. 21, która została przyjęta.


10.7. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0183)

Wystąpienia

Vladimír Maňka, przed głosowaniem.


10.8. Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0184)


10.9. Sytuacja w Nigerii (głosowanie)

Debata odbyła się dnia14 stycznia 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2015 r. (pkt 8 protokołu z dnia 30.4.2015).

Projekty rezolucji B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0370/2015

(zastępujący B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 i B8-0400/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy i Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan i Nicola Danti w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

- Lola Sánchez Caldentey i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

- Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0185)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środy 29 kwietnia 2015 r.)

Strategia dotycząca alkoholu - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Martina Anderson, Michaela Šojdrová i Marian Harkin

Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling i Anthea McIntyre

Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský i Miriam Dalli

(Głosowanie z czwartku 30 kwietnia 2015 r.)

Sprawozdanie Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor i Seán Kelly

Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor i Seán Kelly

Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Sprawozdanie Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza i Seán Kelly

Sytuacja w Nigerii - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 1 maja 2015 r.


15. Kara śmierci w Indonezji (debata)

Debata nadzwyczajna: Kara śmierci w Indonezji (2015/2687(RSP))

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Prezentacja stanowisk przez grupy polityczne:

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Jonathan Arnott, w sprawie przebiegu debaty, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.


16. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 28.4.2015)


16.1. Sprawa Nadii Sawczenko

Projekty rezolucji B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer i Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Monica Macovei w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Pavel Svoboda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser niezrzeszony, Doru-Claudian Frunzulică i Kosma Złotowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, w sprawie przebiegu debaty, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.1 protokołu z dnia 30.4.2015.


16.2. Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii

Projekty rezolucji B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Miroslav Poche i Nicola Caputo.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.2 protokołu z dnia 30.4.2015.


16.3. Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii

Projekty rezolucji B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff i Ana Gomes przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácia Farię, i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marc Tarabella i Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castalda.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.3 protokołu z dnia 30.4.2015.


17. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


17.1. Sprawa Nadii Sawczenko (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0406/2015

(zastępujący B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 i B8-0417/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt i Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano i Brando Benifei w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk i Karol Karski w imieniu grupy ECR;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová i Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner i Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE;

- Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0186)


17.2. Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0373/2015

(zastępujący B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 i B8-0416/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes i Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei i Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini i Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0187)


17.3. Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0418/2015

(zastępujący B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 i B8-0424/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano i Brando Benifei w imieniu grupy S&D;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0188)

(Projekty rezolucji B8-0421/2015 i B8-0422/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Alexander Graf Lambsdorff przedstawił poprawki ustne do ust. 1 i do motywu B, które zostały przyjęte.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 23.4.2015 r.)

komisja LIBE

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)
(
W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 23.4.2015 r.)

komisja JURI

- Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych (2015/2087(INL))

- Transgraniczne uznawanie adopcji (2015/2086(INL))
(opinia: PETI)

- Ochrona osób dorosłych wymagających szczególnego traktowania (2015/2085(INL))

- Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (2015/2084(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(
W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 23.4.2015 r.)

komisja EMPL

- Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (2015/2088(INI))
(opinia: CULT)

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Pracownice domowe i opiekunki w UE (2015/2094(INI))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu)

komisja IMCO

- W dążeniu do udoskonalenia rozporządzenia o jednolitym rynku (2015/2089(INI))
(opinia: JURI)

komisja PECH

- W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (2015/2093(INI))

- Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (2015/2092(INI))

- Wspólne przepisy w celu stosowania zewnętrznego wymiaru WPRyb, w tym umów w sprawie połowów (2015/2091(INI))
(opinia: DEVE)

- Innowacje i dywersyfikacja łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa (2015/2090(INI))


19. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 18 do 21 maja 2015 r.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 17.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności