Index 
Protokoll
PDF 304kWORD 194k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013 (debatt)
 4.Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (debatt)
 5.Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (debatt)
 6.Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (ingivna resolutionsförslag)
 7.IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (ingivna resolutionsförslag)
 8.Situationen i Maldiverna (ingivna resolutionsförslag)
 9.Situationen i Nigeria (ingivna resolutionsförslag)
 10.Omröstning
  
10.1.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)
  
10.2.Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (omröstning)
  
10.3.IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (omröstning)
  
10.4.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  
10.5.2014 års lägesrapport om Albanien (omröstning)
  
10.6.2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
10.7.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013 (omröstning)
  
10.8.Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (omröstning)
  
10.9.Situationen i Nigeria (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 15.Dödsstraff i Indonesien (debatt)
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
16.1.Fallet Nadija Savtjenko
  
16.2.Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien
  
16.3.Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet
 17.Omröstning
  
17.1.Fallet Nadija Savtjenko (omröstning)
  
17.2.Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien (omröstning)
  
17.3.Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet (omröstning)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

ENVI


3. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013 (debatt)

Betänkande om Europeiska investeringsbanken – Årsrapport för 2013 [2014/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Ryszard Czarnecki (föredragande av yttrande från utskottet CONT), David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Hugues Bayet för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lara Comi, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell och Florian Philippot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Werner Hoyer och Ernest Urtasun.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 30.4.2015.


4. Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2015) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen: Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (2015/2574(RSP))(B8-0109/2015)

Paolo De Castro utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska och Fredrick Federley.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella och Kostas Chrysogonos.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Paolo De Castro, för utskottet AGRI, om Expo 2015 i Milano: Att föda jorden. Energi för livet (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 30.4.2015.


5. Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Larm om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Philippe Loiseau, grupplös, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir och Barbara Matera.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


6. Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Debatten hölls den 29 april 2015 (punkt 17 i protokollet av den 29.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola och Lara Comi för PPE-gruppen, om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamistiska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015),

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015),

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015),

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen om mord på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015),

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015),

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis och Miriam Dalli för S&D-gruppen om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 30.4.2015.


7. IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2015) från Silvia Costa, för utskottet CULT till rådet : IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000032/2015) från , Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Debatten hölls den 29 april 2015 (punkt 18 i protokollet av den 29.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek och Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, om förstörelsen av kulturplatser i Syrien och Irak (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015),

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015),

- Isabella Adinolfi och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser 2015/2649(RSP) (B8-0390/2015),

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015),

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015),

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo och Afzal Khan för S&D-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015),

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli och Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 30.4.2015.


8. Situationen i Maldiverna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP))

Debatten hölls den 29 april 2015 (punkt 19 i protokollet av den 29.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola och Ivana Maletić för PPE-gruppen, om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015),

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel och Neena Gill för S&D-gruppen om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee och Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015),

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015),

- Jean Lambert och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 30.4.2015.


9. Situationen i Nigeria (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nigeria (2014/2520(RSP))

Debatten hölls den 14 januari 2015 (punkt 6 i protokollet av den 14.1.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea och Siôn Simon för S&D-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015),

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015),

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015),

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015),

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015),

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om den senaste tidens grymheter i norra Nigeria (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 30.4.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

°
° ° °

Talare: Marc Tarabella och Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (ordförande för utskottet INTA) föreslog, med åberopande av artikel 61.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


10.2. Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 och B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0369/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0382/2015

(ersätter B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 och B8-0388/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo och Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen;

- Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen;

- Maria Heubuch och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

- Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0178)

(Resolutionsförslagen B8-0383/2015 och B8-0385/2015 bortföll.)


10.3. IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 och B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0375/2015

(ersätter B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 och B8-0405/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller och Milan Zver för PPE-gruppen,

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes och Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen,

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries och Mircea Diaconu för ALDE-gruppen,

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen,

- Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0179)

(Resolutionsförslag B8-0389/2015 bortföll.)


10.4. Situationen i Maldiverna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 och B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0392/2015

(ersätter B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 och B8-0404/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin och Raffaele Fitto för PPE-gruppen,

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel och Afzal Khan för S&D-gruppen,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Beatrix von Storch för ECR-gruppen,

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

- Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen,

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0180)


10.5. 2014 års lägesrapport om Albanien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0181)


10.6. 2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0182)

Inlägg:

Cristian Dan Preda som föreslog en muntlig ändring av äf 5, vilket inte beaktades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig detta, och införande av ett muntligt ändringsförslag efter punkt 21, vilket beaktades.


10.7. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013 (omröstning)

Betänkande om Europeiska investeringsbanken – Årsrapport för 2013 [2014/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0183)

Inlägg:

Vladimír Maňka, före omröstningen.


10.8. Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0184)


10.9. Situationen i Nigeria (omröstning)

Debatten hade ägt rum den14 januari 2015 (punkt 6 i protokollet av den 14.1.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 30 april 2015 (punkt 8 i protokollet av den 30.4.2015).

Resolutionsförslag B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 och B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0370/2015

(ersätter B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 och B8-0400/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy och Arnaud Danjean för PPE-gruppen,

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan och Nicola Danti för S&D-gruppen,

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki och Beatrix von Storch för ECR-gruppen,

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen,

- Lola Sánchez Caldentey och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

- Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0185)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 29 april 2015)

Alkoholstrategi - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martina Anderson, Michaela Šojdrová och Marian Harkin

Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling och Anthea McIntyre

Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský och Miriam Dalli

(Omröstning: torsdagen den 30 april 2015)

Betänkande Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor och Seán Kelly

IS/Daishs förstörelse av kulturplatser - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor och Seán Kelly

2014 års lägesrapport om Albanien - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Betänkande Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza och Seán Kelly

Situationen i Nigeria - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 1 maj 2015.


15. Dödsstraff i Indonesien (debatt)

Extra debatt: Dödsstraff i Indonesien (2015/2687(RSP))

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

En omgång uttalanden från de politiska grupperna:

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Jonathan Arnott, som ställde en ordningsfråga, Edouard Martin för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 28.4.2015.)


16.1. Fallet Nadija Savtjenko

Resolutionsförslag B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 och B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer och Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Pavel Svoboda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, grupplös, Doru-Claudian Frunzulică och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, som ställde en ordningsfråga, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 30.4.2015.


16.2. Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien

Resolutionsförslag B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 och B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Miroslav Poche och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 30.4.2015.


16.3. Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet

Resolutionsförslag B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff och Ana Gomes redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella och Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.3 i protokollet av den 30.4.2015.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


17.1. Fallet Nadija Savtjenko (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 och B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0406/2015

(ersätter B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 och B8-0417/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt och Jeroen Lenaers för PPE-gruppen,

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano och Brando Benifei för S&D-gruppen,

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk och Karol Karski för ECR-gruppen,

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová och Kaja Kallas för ALDE-gruppen,

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner och Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen,

- Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0186)


17.2. Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 och B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0373/2015

(ersätter B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 och B8-0416/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes och Jeroen Lenaers för PPE-gruppen,

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei och Nikos Androulakis för S&D-gruppen,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Jana Žitňanská för ECR-gruppen,

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen,

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini och Rosa D'Amato för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0187)


17.3. Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0418/2015

(ersätter B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano och Brando Benifei för S&D-gruppen,

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal och Jozo Radoš för ALDE-gruppen,

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen,

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0188)

(Resolutionsförslagen B8-0421/2015 och B8-0422/2015 bortföll.)

Inlägg

Alexander Graf Lambsdorff, som presenterade muntliga ändringar av punkt 1 och av skäl B, vilka beaktades.


18. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 23.4.2015)

LIBE-utskottet

- Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 23.4.2015)

JURI-utskottet

- Preskriptionstider för trafikolyckor (2015/2087(INL))

- Gränsöverskridande erkännande av adoptioner (2015/2086(INL))
(rådgivande utskott: PETI)

- Skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL))

- Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (2015/2084(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 23.4.2015)

EMPL-utskottet

- Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2015/2088(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kvinnliga hushållsanställda och anhörigvårdare inom EU (2015/2094(INI))
(rådgivande utskott: EMPL) (artikel 54 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

- Mot en bättre reglering av den inre marknaden (2015/2089(INI))
(rådgivande utskott: JURI)

PECH-utskottet

- Hur fiskerikontrollerna i Europa ska göras enhetliga (2015/2093(INI))

- En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (2015/2092(INI))

- Gemensamma regler för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (2015/2091(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- Innovation och diversifiering av det småskaliga kustfisket i de regioner som är beroende av fiske (2015/2090(INI))


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1821 maj 2015.


21. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 17.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy