Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg

Załącznik 1 - Ustanowienie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 4/2015 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez posłów: Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun i Jana Žitňanská w sprawie ustanowienia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet1 (pkt 9 protokołu z dnia 18.5.2015) i podpisane przez 413 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Pod pojęciem przemocy wobec kobiet oznacza każdy akt przemocy ze względu na płeć, który prowadzi, lub może prowadzić, do powstania szkody fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej lub do cierpienia kobiet, a także groźby dotyczące dokonania takich czynów, wywieranie przymusu lub arbitralne pozbawianie wolności, mające miejsce tak w życiu publicznym, jak i prywatnym.

2.   Przemoc wobec kobiet obejmuje przestępstwa, które mają nieproporcjonalny wpływ na kobiety, takie jak napastowanie seksualne, molestowanie seksualne, gwałt, nękanie i przemoc domowa, i stanowi pogwałcenie podstawowych praw kobiet w odniesieniu do godności, równości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

3.   Przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn, a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka wykraczającym poza granice geograficzne, gospodarcze, kulturowe czy społeczne.

4.   Przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem w UE, gdzie jedna trzecia kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej.

5.   W związku z tym wzywa się Komisję do ustanowienia roku 2016 jako europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet.

6.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności