Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти на Съвета (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009, и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1304/2013, по отношение на сумата за първоначално допълнително предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на Инициативата за младежка заетост (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))

Правна информация - Политика за поверителност