Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår et yderligere førsteforfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik