Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en Verordeningen (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in verband met de aanlandingsverplichting, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 inzake een aanvullend initieel voorfinancieringsbedrag dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))

Juridische mededeling - Privacybeleid