Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky, a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia