Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Назначаване на член на Сметната палата - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2014/2220(INI)) - AFET - Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Доклад относно „зелен“ растеж и възможности за МСП (2014/2209(INI)) - ITRE - Докладчик: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Доклад относно финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - Докладчици: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG - ECON - Докладчици: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Доклад относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност (2014/2207(INI)) - ENVI - Докладчик: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Доклад относно финансиране на развитието (2015/2044(INI)) - DEVE - Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - Докладчик: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских (2014/2203(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Доклад Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2049(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Доклад относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (2015/2014(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Доклад относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа (2015/2037(INI)) - AFET (асоциирана комисия) - Докладчик: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Докладчици: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Правна информация - Политика за поверителност