Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg

12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Michelle Jacobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2014/2220(INI)) - AFET - Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Betænkning om grønne vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder (2014/2209(INI)) - ITRE - Ordfører: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Betænkning om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - Ordførere: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) – BUDG - ECON - Ordførere: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Betænkning om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens (2014/2207(INI)) - ENVI - Ordfører: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Betænkning om udviklingsfinansiering (2015/2044(INI)) - DEVE - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstater vegne af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union; (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - Ordfører: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II) (2015/2071(IMM)) - JURI - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet (2015/2014(IMM)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Betænkning om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI)) - AFET (associeret udvalg) - Ordfører: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Ordførere: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Ordførere: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik