Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg

12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2014/2220(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutamisel (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Raport rohelise majanduskasvu võimaluste kohta VKEde jaoks (2014/2209(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta (2014/2258(INI)) - AFET komisjon - BUDG komisjon - Raportöörid: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Raport ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu (2014/2207(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Raport arengu rahastamise kohta (2015/2044(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE komisjon - Raportöör: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2203(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Raport Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2049(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Raport Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta (2015/2071(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Raport Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Raport Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele (2015/2037(INI)) - AFET (kaasatud komisjon) - Raportöör: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika