Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2014/2220(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Verslag over groene groeimogelijkheden voor kmo's (2014/2209(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Verslag over de financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (2014/2258(INI)) - commissie AFET - commissie BUDG - Rapporteurs: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Verslag over veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie (2014/2207(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Verslag over financiële middelen voor ontwikkeling (2015/2044(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - commissie DEVE - Rapporteur: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Verslag over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (2015/2037(INI)) - commissie AFET (medeverantwoordelijke commissie) - Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - commissie ECON - commissie LIBE - Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - commissie ECON - commissie LIBE - Rapporteurs: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Juridische mededeling - Privacybeleid