Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2014/2220(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Sprawozdanie w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (2014/2209(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2014/2258(INI)) - komisja AFET - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Sprawozdanie w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (2014/2207(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Sprawozdanie w sprawie finansowania rozwoju (2015/2044(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu dodatkowego do umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha (2014/2203(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego (2015/2049(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (II) (2015/2071(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jérôme’a Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (2015/2037(INI)) - komisja AFET (zaangażowana komisja) - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - komisja ECON - komisja LIBE - Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - komisja ECON - komisja LIBE - Sprawozdawcy: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności