Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2014/2220(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Správa o možnostiach ekologického rastu pre MSP (2014/2209(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Správa o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2014/2258(INI)) - výbor AFET - výbor BUDG - Spravodajcovia: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Správa o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii (2014/2207(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Správa o financovaní rozvoja (2015/2044(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - výbor DEVE - Spravodajca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2014/2203(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho (2015/2049(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II) (2015/2071(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa (2015/2014(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Správa o vplyve vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (2015/2037(INI)) - výbor AFET (pridružený výbor) - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajcovia: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia