Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000028/2015) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) - ανθρώπινοι πόροι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της καταστατικής του εντολής να παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές ενέργειας (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)·

- (O-000049/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)·

- (O-000050/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)·

- (O-000051/2015) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - ανάγκη για ταχεία εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου