Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

15. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на май I 2015 (PE 557.487/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Председателят, след консултация с политическите групи, предлага следните промени:

- гласуването на докладите Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan и Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) и Ana Gomes (A8-0159/2015) относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (точки 38, 37 и 87 от окончателния проект на дневен ред) ще се проведе в четвъртък;

- гласуването относно Делегиран регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход ще се проведе в сряда.

Парламентът одобрява предложението.

Изказаха се: Inês Cristina Zuber и Daniele Viotti.

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от страна на групите Verts/ALE и S&D за приключване на разискванията относно изявленията на Съвета и на Комисията : Положението в Унгария с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, които обосноваха искането.

Председателят съобщи, че на 14 май 2015 г. е получил писмо от стана на действащото председателство на Съвета, в която председателството изразява желание да не участва в разискванията, тъй като Съветът не е достигнал до единна позиция.

Председателят съобщи също така, че е получил писмо от страна на премиера на Унгария Viktor Orbán, в което последният е изразил волята си да участва в разискването.

Председателят прикани председателите на групите да определят с него как да се процедира.

Изказаха се: Sophia in 't Veld в подкрепа на искането и József Szájer против него.

С електронно гласуване (181 - гласа „за“ 114- гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Парламентът реши да подложи на гласуване предложенията за резолюция по време на първата месечна сесия през юни. Сроковете за внасяне ще бъдат определени през юни.

Изказа се Marie-Christine Vergiat.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане от страна на групата S&D за преместване преди обед на разискването по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността). Предложенията за резолюции ще се подложат на гласуване на обяд.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, който обоснова искането, и Cristian Dan Preda, против него.

С електронно гласуване (185 - гласа „за“ 106- гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност