Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk

15. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního květnového plenárního zasedání (PE 557.487/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

- hlasování o zprávách Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015) a Ana Gomes (A8-0159/2015) předložených v rámci společné rozpravy o SBOP (body 38, 37 a 87 PDOJ) se bude konat ve čtvrtek;

- hlasování o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, se bude konat ve středu.

Parlament schválil tento návrh.

Vystoupili: Inês Cristina Zuber a Daniele Viotti.

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupin Verts/ALE a S&D, aby byly na závěr rozpravy o prohlášeních Rady a Komise o situaci v Maďarsku předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Předseda oznámil, že mu úřadující předsednictví Rady dne 14. května 2015 zaslalo dopis, ve kterém ho informovalo, že se této rozpravy nehodlá zúčastnit, jelikož se Radě nepodařilo zaujmout postoj.

Předseda rovněž oznámil, že obdržel od maďarského premiéra Viktora Orbána dopis, ve kterém ho premiér informoval o svém rozhodnutí zúčastnit se rozpravy.

Předseda vyzval předsedy skupin, aby spolu s ním stanovili postup, který bude uplatněn.

Vystoupili: Sophia in 't Veld ve prospěch žádosti a József Szájer proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (181 pro, 114 proti, 6 zdržení se).

Parlament rozhodl, že o návrzích usnesení se bude hlasovat na prvním červnovém dílčím zasedání. Lhůty budou stanoveny v červnu.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat.

Středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny S&D, aby se rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) konala dopoledne. O návrzích usnesení se bude hlasovat v poledním hlasování.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (185 pro, 106 proti, 2 zdržení se).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí