Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

15. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου I 2015 (PE 557.487/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος, κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan και Indrek Tarand (A8-0136/2015) και Ana Gomes (A8-0159/2015) της κοινής συζήτησης επί της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (σημεία 38, 37 και 87 του PDOJ) θα διεξαχθεί την Πέμπτη·

- η ψηφοφορία επί του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber και Daniele Viotti.

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτηση των ομάδων Verts/ALE και S&D για την περάτωση της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία, με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, οι οποίοι αιτιολογούν την αίτηση.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι παρέλαβε την από 14ης Μαΐου 2015 επιστολή από την Προεδρία του Συμβουλίου, με την οποία του κοινοποιείται ότι η Προεδρία δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη συζήτηση δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να καταλήξει στον καθορισμό θέσεως.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι παρέλαβε επιστολή από τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Viktor Orbán με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συζήτηση.

Ο Πρόεδρος καλεί τους προέδρους των πολιτικών ομάδων να καθορίσουν μαζί του τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

Παρεμβαίνουν η Sophia in 't Veld που υποστηρίζει την αίτηση και ο József Szájer που τοποθετείται κατά της αιτήσεως αυτής.

Με ΗΨ (181 υπέρ, 114 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Το Σώμα αποφασίζει να θέσει σε ψηφοφορία τις προτάσεις ψηφίσματος στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουνίου Ι. Οι προθεσμίες για την κατάθεση θα ορισθούν τον Ιούνιο.

Παρεμβαίνει η Marie-Christine Vergiat.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτηση της ομάδας S&D για να μεταφερθεί στην πρωινή συνεδρίαση η συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού). Οι προτάσεις ψηφίσματος θα τεθούν σε ψηφοφορία το μεσημέρι.

Παρεμβαίνουν ο Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, και ο Cristian Dan Preda, που τοποθετείται κατά της αιτήσεως αυτής.

Με ΗΨ (185 υπέρ, 106 κατά, 2 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου