Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg

15. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2015. aasta mai I osaistungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 557.487/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks:

- Arnaud Danjean raporti (A8-0054/2015), Eduard Kukani ja Indrek Tarandi raporti (A8-0136/2015 ) ning Ana Gomesi raporti (A8-0159/2015) hääletus seoses ühise aruteluga ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika üle (lõpliku päevakorra projekti punktid 38, 37 ja 87) toimub neljapäeval;

- komisjoni delegeeritud määruse (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed, hääletus toimub kolmapäeval.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Sõna võtsid Inês Cristina Zuber ja Daniele Viotti.

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioonid Verts/ALE ja S&D esitasid taotluse lõpetada arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle, mis käsitlevad olukorda Ungaris, resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendasid taotlust.

Parlamendi president teatas, et sai ametis olevalt eesistujalt 14. mai 2015. aasta kuupäevaga kirja, milles eesistuja teatas, et ei soovi arutelul osaleda, kuna nõukogu ei ole ühise seisukohani veel jõudnud.

Parlamendi president teatas ühtlasi, et sai kirja Ungari peaministrilt Viktor Orbánilt, milles viimane andis teada soovist arutelul osaleda.

Parlamendi president palus fraktsioonide esimeestel otsustada koos temaga, mida edasi teha.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld taotluse poolt ja József Szájer selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (181 poolt, 114 vastu, erapooletuid 6).

Parlament otsustas panna resolutsiooni ettepanekud hääletusele juunis toimuval I osaistungjärgul. Muudatusettepanekute esitamise tähtajad määratakse kindaks juunis.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon S&D esitas ettepaneku tuua inimõigusteteemaline arutelu (kodukorra artikkel 135) hommikule. Resolutsiooni ettepanekud pannakse hääletusele keskpäeval.

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (185 poolt, 106 vastu, erapooletuid 2).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika