Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

15. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2015 (PE 557.487/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

De Voorzitter stelt, na raadpleging van de fracties, de volgende wijzigingen voor:

- de stemming over de verslagen Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan en Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) en Ana Gomes (A8-0159/2015) in het kader van de gecombineerde behandeling van het GVDB (punten 38, 37 et 87 PDOJ) vindt donderdag plaats;

- de stemming over de Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten vindt woensdag plaats.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber en Daniele Viotti.

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de S&D-Fractie om het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de situatie in Hongarije af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelichen.

De Voorzitter deelt mede dat hij een brief d.d. 14 mei 2015 heeft ontvangen van het fungerend voorzitterschapvan de Raad waarin dit mededeelt niet aan het debat te willen deelnemen, aangezien de Raad er niet in is geslaagd een standpunt te bepalen.

De Voorzitter deelt tevens mede dat hij een brief van Viktor Orbán, premier van Hongarije, heeft ontvangen waarin deze verklaart aan het debat te willen deelnemen.

De Voorzitter verzoekt de fractievoorzitters met hem de te nemen stappen te bespreken.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld die zich uitspreekt voor het verzoek, en József Szájer die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (181 voor, 114 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het Parlement besluit de ontwerpresoluties tijdens de vergaderperiode van juni I in stemming te brengen. De indieningstermijnen worden in juni vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, van de democratie en de rechtstaat (artikel 135 van het Reglement) naar de ochtend te verzetten. De ontwerpresoluties worden om 12.00 uur in stemming gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Cristian Dan Preda, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (185 voor, 106 tegen, 2 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid