Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg

15. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I sesji majowej 2015 (PE 557.487/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Przewodniczący, po konsultacji z grupami politycznymi, zaproponował następujące zmiany:

- głosowanie nad sprawozdaniami Arnaud Danjeana (A8-0054/2015), Eduarda Kukana i Indreka Taranda (A8-0136/2015) oraz Any Gomes (A8-0159/2015) w ramach wspólnej debaty nad WPBiO (pkt 38, 37 i 87 PDOJ) odbędzie się w czwartek;

- głosowanie nad rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego odbędzie się w środę.

Parlament zatwierdził wniosek.

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber i Daniele Viotti.

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grup Verts/ALE i S&D o zakończenie debaty nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, którzy uzasadnili wniosek.

Przewodniczący poinformował, że otrzymał pismo urzędującej prezydencji Rady z dnia 14 maja 2015 r., w którym zapowiedziała ona, że nie chce uczestniczyć w debacie, ponieważ Rada nie zdołała określić stanowiska.

Przewodniczący poinformował też, że otrzymał pismo premiera Węgier Viktora Orbána, w którym wyraził on chęć uczestnictwa w debacie.

Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących grup, aby określili z nim sposób dalszego postępowania.

Głos zabrali: Sophia in 't Veld za wnioskiem i József Szájer przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (181 głosach za, 114 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Parlament postanowił poddać pod głosowanie projekty rezolucji podczas I sesji czerwcowej. Terminy składania zostaną określone w czerwcu.

Głos zabrała Marie-Christine Vergiat.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy S&D o przesunięcie na rano debaty na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu). Projekty rezolucji będą poddane pod głosowanie w południe.

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, i Cristian Dan Preda przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (185 głosach za, 106 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności