Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

15. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí mája I 2015 (PE 557.487/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny:

- hlasovanie o správach Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) a Ana Gomes (A8-0159/2015) spoločnej rozpravy o SBOP (body 38, 37 a 87 PDOJ) sa uskutoční vo štvrtok;

- hlasovanie o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu, sa uskutoční v stredu.

Parlament schválil tento návrh.

Vystúpili títo poslanci: Inês Cristina Zuber a Daniele Viotti.

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupín Verts/ALE a S&D o uzavretie rozpravy o vyhláseniach Rady a Komisia: Situácia v Maďarsku predložením návrhov uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnili túto žiadosť.

Predseda oznámil, že dostal list s dátumom 14. mája 2015 od úradujúceho predsedníctva Rady, v ktorom sa toto predsedníctvo vyjadrilo, že si neželá zúčastniť sa na rozprave, keďže sa Rade nepodarilo stanoviť pozíciu.

Predseda tiež oznámil, že dostal list od predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, v ktorom tento vyjadril ochotu zúčastniť sa na rozprave.

Predseda vyzval predsedov skupín, aby spoločne s ním stanovili ďalší postup.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v prospech žiadosti, a József Szájer proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 181, proti: 114, zdržali sa hlasovania: 6).

Parlament sa rozhodol hlasovať o návrhoch uznesení na prvej júnovej plenárnej schôdzi. Termíny na predkladanie návrhov sa stanovia v júni.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny S&D o preloženie na dopoludnie rozpravy o porušovaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku). O návrhoch uznesení sa bude hlasovať napoludnie.

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil túto žiadosť, a Cristian Dan Preda, ktorý namietal proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 185, proti: 106, zdržali sa hlasovania: 2).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia