Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0314(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

16. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Η Cora van Nieuwenhuizen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, μη εγγεγραμμένος, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος, Igor Šoltes και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Cora van Nieuwenhuizen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου