Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

18. Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (2015/2686(RSP))

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Andreas Schwab και Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz και Julie Girling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου