Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

19. Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (2015/2682(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, μη εγγεγραμμένη, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati και Romana Tomc.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová και Michał Boni.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Εμμανουήλ Γλέζος και Ernest Maragall.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου