Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg

19. Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ja Romana Tomc.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ja Ernest Maragall.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika