Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 206k
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων)
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (συζήτηση)
 17.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)
 18.Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (συζήτηση)
 19.Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, φόρο τιμής στη μνήμη του Hans Jansen, ο οποίος απεβίωσε στις 5 Μαΐου 2015.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων)

Προτάσει του Προέδρου, η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή ενός Αντιπροέδρου ορίζεται την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 στις 18.00.

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στις 12 το μεσημέρι.


5. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου 2015, ενέκρινε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του κοινοβουλευτικού έτους 2016, το οποίο έχει ως ακολούθως:

- από 18 έως 21 Ιανουαρίου

- από 1η έως 4 Φεβρουαρίου

- στις 24 και 25 Φεβρουαρίου

- από 7 έως 10 Μαρτίου

- από 11 έως 14 Απριλίου

- στις 27 και 28 Απριλίου

- από 9 έως 12 Μαΐου

- στις 25 και 26 Μαΐου

- από 6 έως 9 Ιουνίου

- στις 22 και 23 Ιουνίου

- από 4 έως 7 Ιουλίου

- από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου

- από 3 έως 6 Οκτωβρίου

- από 24 έως 27 Οκτωβρίου

- από 21 έως 24 Νοεμβρίου

- στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου

- από 12 έως 15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Τρίτη 19 Μαΐου 2015 στις 12 το μεσημέρι.

Ψηφοφορία: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στις 12 το μεσημέρι (σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015).


6. Σύνθεση του Σώματος

Ως αποτέλεσμα της αποβίωσης του Hans Jansen, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού του, την χηρεία της έδρας με ισχύ από 6ης Μαΐου 2015.

°
° ° °

Οι αρμόδιες finlandaises αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Pirkko Ruohonen-Lerner ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Sampo Terho με ισχύ από 27 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Pirkko Ruohonen-Lerner καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφαασίζει να επικυρώσει την εντολή του Hannu Takkula με ισχύ από 27ης Απριλίου 2015.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες ECR και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Tomasz Piotr Poręba αντί του Ian Duncan

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Pirkko Ruohonen-Lerner αντί του Sampo Terho

επιτροπή ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner αντί του Sampo Terho

αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου: ο Marco Zullo δεν είναι πια μέλος.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η ακόλουθη γραπτή δήλωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου:

Γραπτή δήλωση αριθ. 4/2015 σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υποβλήθηκε από τον Marc Tarabella και 14 ακόμη βουλευτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015).


10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

σύστασης της επιτροπής AGRI να μην προβάλει αντιρρήσεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Εάν εντός προθεσμίας εικοσιτεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για την σύναψη εξ ονόματος της της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (2014/2220(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (2014/2258(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (2014/2207(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη (2015/2044(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0150/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (ΙΙ) (2015/2071(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (2015/2037(INI)) - επιτροπή AFET (συνδεδεμένη επιτροπή) - Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή LIBE - Εισηγητές: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή LIBE - Εισηγητές: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Ισλανδίας αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές,

- συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου,

- συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου,

- πρακτικό διόρθωσης στην συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.


14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000028/2015) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) - ανθρώπινοι πόροι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της καταστατικής του εντολής να παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές ενέργειας (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)·

- (O-000049/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)·

- (O-000050/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)·

- (O-000051/2015) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - ανάγκη για ταχεία εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου I 2015 (PE 557.487/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος, κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan και Indrek Tarand (A8-0136/2015) και Ana Gomes (A8-0159/2015) της κοινής συζήτησης επί της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (σημεία 38, 37 και 87 του PDOJ) θα διεξαχθεί την Πέμπτη·

- η ψηφοφορία επί του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber και Daniele Viotti.

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτηση των ομάδων Verts/ALE και S&D για την περάτωση της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία, με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, οι οποίοι αιτιολογούν την αίτηση.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι παρέλαβε την από 14ης Μαΐου 2015 επιστολή από την Προεδρία του Συμβουλίου, με την οποία του κοινοποιείται ότι η Προεδρία δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη συζήτηση δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να καταλήξει στον καθορισμό θέσεως.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι παρέλαβε επιστολή από τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Viktor Orbán με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συζήτηση.

Ο Πρόεδρος καλεί τους προέδρους των πολιτικών ομάδων να καθορίσουν μαζί του τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

Παρεμβαίνουν η Sophia in 't Veld που υποστηρίζει την αίτηση και ο József Szájer που τοποθετείται κατά της αιτήσεως αυτής.

Με ΗΨ (181 υπέρ, 114 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Το Σώμα αποφασίζει να θέσει σε ψηφοφορία τις προτάσεις ψηφίσματος στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουνίου Ι. Οι προθεσμίες για την κατάθεση θα ορισθούν τον Ιούνιο.

Παρεμβαίνει η Marie-Christine Vergiat.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτηση της ομάδας S&D για να μεταφερθεί στην πρωινή συνεδρίαση η συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού). Οι προτάσεις ψηφίσματος θα τεθούν σε ψηφοφορία το μεσημέρι.

Παρεμβαίνουν ο Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, και ο Cristian Dan Preda, που τοποθετείται κατά της αιτήσεως αυτής.

Με ΗΨ (185 υπέρ, 106 κατά, 2 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Η Cora van Nieuwenhuizen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, μη εγγεγραμμένος, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος, Igor Šoltes και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Cora van Nieuwenhuizen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.


17. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης [2015/2044(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Ο Pedro Silva Pereira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Charles Goerens (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Ελευθέριος Συναδινός, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Patrizia Toia και Louis Aliot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Pedro Silva Pereira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.


18. Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (2015/2686(RSP))

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Andreas Schwab και Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz και Julie Girling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος


19. Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (2015/2682(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, μη εγγεγραμμένη, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati και Romana Tomc.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová και Michał Boni.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Εμμανουήλ Γλέζος και Ernest Maragall.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Νότης Μαριάς, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle και Jude Kirton-Darling.


21. Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής [2014/2207(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Ο Piernicola Pedicini προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi και Seán Kelly.

Ο Πρόεδρος διακόπτει τον Seán Kelly για να καλέσει τον Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος διαταράσσει τη συνεδρίαση, να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Ο Doru-Claudian Frunzulică εγκαταλείπει το ημικύκλιο.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.


22. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των ΜΜΕ [2014/2209(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Ο Philippe De Backer προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Igor Šoltes και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 557.487/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Παράρτηµα 1 - Θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 4/2015, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Terry Reintke, Ernest Urtasun και Jana Žitňanská, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015) και προσυπεγράφη από 413 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Η έκφραση 'βία κατά των γυναικών' παραπέμπει σε κάθε πράξη βίας λόγω φύλου η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων της απειλής τέτοιων πράξεων, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή.

2.   Η βία κατά των γυναικών καλύπτει εγκλήματα που έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, όπως η σεξουαλική επίθεση , η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, η ενοχλητική παρακολούθηση και η ενδοοικογενειακή βία, και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων ως προς την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

3.   Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά εμπόδια.

4.   Η βία κατά των γυναικών συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ, όπου μια στις τρεις γυναίκες είναι θύμα σεξουαλικής και/ή σωματικής βίας.

5.   Καλείται ως εκ τούτου η Επιτροπή να κηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών.

6.   Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου