Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 170k
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 5.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Tööplaan
 16.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid ***I (arutelu)
 17.Arengu rahastamine (arutelu)
 18.Tubakakokkulepped (arutelu)
 19.Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (lühiettekanne)
 22.VKEde säästva kasvu võimalused (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. In memoriam

Parlamendi president mälestas Euroopa Parlamendi nimel Hans Jansenit, kes suri 5. mail 2015.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)

Parlamendi presidendi ettepaneku alusel kehtestati asepresidendi valimiseks kandidaatide ülesseadmise tähtajaks teisipäev, 19. mai 2015 kell 18.00.

Valimine toimub kolmapäeval, 20. mail 2015 kell 12.00.


5. Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverents kiitis 30. aprilli 2015. aasta koosolekul heaks Euroopa Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava projekti järgmisel kujul:

- 18.–21. jaanuar

- 1.–4. veebruar

- 24. ja 25. veebruar

- 7.–10. märts

- 11.–14. aprill

- 27. ja 28. aprill

- 9.– 12. mai

- 25. ja 26. mai

- 6.–9. juuni

- 22. ja 23. juuni

- 4.–7. juuli

- 12.–15. september

- 3.–6. oktoober

- 24.–27. oktoober

- 21.–24. november

- 30. november ja 1. detsember

- 12.–15. detsember

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: teisipäev, 19. mai 2015 kell 12.00.

Hääletus: kolmapäev, 20. mai 2015 kell 12.00 (20.5.2015 protokollipunkt 10.2).


6. Parlamendi koosseis

Parlament märkis, et kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 1 jäi Hans Janseni surma tõttu tema ametikoht vabaks alates 6. maist 2015.

°
° ° °

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Sampo Terho asemel Pirkko Ruohonen-Lerneri ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 27. aprillist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Pirkko Ruohonen-Lerner vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepaneku alusel otsustas parlament kinnitada Hannu Takkula mandaadi alates 27. aprillist 2015.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonide ECR ja EFDD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Tomasz Piotr Poręba Ian Duncani asemel

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Pirkko Ruohonen-Lerner Sampo Terho asemel

ECON-komisjon: Pirkko Ruohonen-Lerner Sampo Terho asemel

Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Marco Zullo ei ole enam liige

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)

Juhataja teavitab parlamenti, et parlamendiliikmete enamus andis allkirja järgmisele kirjalikule deklaratsioonile:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 4/2015 naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamise kohta esitasid järgmised parlamendiliikmed: Marc Tarabella ja veel 14 paramendiliiget.

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (18.5.2015 protokolli lisa 1).


10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstava täiendava esialgse eelmakse summat (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

AGRI-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013(Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2014/2220(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutamisel (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Raport rohelise majanduskasvu võimaluste kohta VKEde jaoks (2014/2209(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta (2014/2258(INI)) - AFET komisjon - BUDG komisjon - Raportöörid: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Raport ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu (2014/2207(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Raport arengu rahastamise kohta (2015/2044(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE komisjon - Raportöör: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2203(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Raport Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2049(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Raport Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta (2015/2071(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Raport Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Raport Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele (2015/2037(INI)) - AFET (kaasatud komisjon) - Raportöör: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga,

- ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vaheline leping, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil,

- ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vaheline assotsieerimisleping,

- ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping,

- Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu parandusprotokoll.


14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000028/2015), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) - energia hulgimüügituru järelevalve kui ameti seadusjärgse ülesande teostamiseks vajalik personal (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM komisjoni nimel nõukogule: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM komisjoni nimel komisjonile: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), mille esitas(id) Marita Ulvskog EMPL komisjoni nimel nõukogule: Noorte tööhõive algatus ning vajadus seda kiiresti rakendada liikmesriikide tasandil (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Tööplaan

Jagati välja 2015. aasta mai I osaistungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 557.487/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks:

- Arnaud Danjean raporti (A8-0054/2015), Eduard Kukani ja Indrek Tarandi raporti (A8-0136/2015 ) ning Ana Gomesi raporti (A8-0159/2015) hääletus seoses ühise aruteluga ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika üle (lõpliku päevakorra projekti punktid 38, 37 ja 87) toimub neljapäeval;

- komisjoni delegeeritud määruse (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed, hääletus toimub kolmapäeval.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Sõna võtsid Inês Cristina Zuber ja Daniele Viotti.

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioonid Verts/ALE ja S&D esitasid taotluse lõpetada arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle, mis käsitlevad olukorda Ungaris, resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendasid taotlust.

Parlamendi president teatas, et sai ametis olevalt eesistujalt 14. mai 2015. aasta kuupäevaga kirja, milles eesistuja teatas, et ei soovi arutelul osaleda, kuna nõukogu ei ole ühise seisukohani veel jõudnud.

Parlamendi president teatas ühtlasi, et sai kirja Ungari peaministrilt Viktor Orbánilt, milles viimane andis teada soovist arutelul osaleda.

Parlamendi president palus fraktsioonide esimeestel otsustada koos temaga, mida edasi teha.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld taotluse poolt ja József Szájer selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (181 poolt, 114 vastu, erapooletuid 6).

Parlament otsustas panna resolutsiooni ettepanekud hääletusele juunis toimuval I osaistungjärgul. Muudatusettepanekute esitamise tähtajad määratakse kindaks juunis.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon S&D esitas ettepaneku tuua inimõigusteteemaline arutelu (kodukorra artikkel 135) hommikule. Resolutsiooni ettepanekud pannakse hääletusele keskpäeval.

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (185 poolt, 106 vastu, erapooletuid 2).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Cora van Nieuwenhuizen tutvustas raportit.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marisa Matias (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernard Monot (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Jonathan Hill ja Cora van Nieuwenhuizen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2015 protokollipunkt 5.11.


17. Arengu rahastamine (arutelu)

Raport arengu rahastamise kohta [2015/2044(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võttis Charles Goerens (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Doru-Claudian Frunzulică ja Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Patrizia Toia ja Louis Aliot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Pedro Silva Pereira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2015 protokollipunkt 5.12.


18. Tubakakokkulepped (arutelu)

Komisjoni avaldus: Tubakakokkulepped (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Andreas Schwab ja Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz ja Julie Girling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident


19. Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ja Romana Tomc.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ja Ernest Maragall.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle ja Jude Kirton-Darling.


21. Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (lühiettekanne)

Raport ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu [2014/2207(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi ja Seán Kelly.

Asepresident katkestas Seán Kelly sõnavõtu, et paluda istungit seganud Doru-Claudian Frunzulicăl istungisaalist lahkuda.

Doru-Claudian Frunzulică lahkus istungisaalist.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Seán Kelly.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2015 protokollipunkt 5.13.


22. VKEde säästva kasvu võimalused (lühiettekanne)

Raport VKEde säästva kasvu võimaluste kohta [2014/2209(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes ja Bronis Ropė.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.5.2015 protokollipunkt 5.14.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 557.487/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Lisa 1 - Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 4/2015 naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamise kohta1 (18.5.2015 protokolli punkt 9) esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun ja Jana Žitňanská ja sellele kirjutas alla 413 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst:

1.   Mõiste „naistevastane vägivald” tähendab kõiki soolise vägivalla akte, mille tulemuseks on või võib tõenäoliselt olla naisele füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku kahju või kannatuse tekitamine, sealhulgas selliste tegudega ähvardamine, ning sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine avalikus või eraelus.

2.   Naistevastane vägivald hõlmab selliseid kuritegusid nagu seksuaalne rünnak, seksuaalne ahistamine, vägistamine, jälitamine ja koduvägivald, mis avaldavad ebaproportsionaalselt suurt mõju naistele, ning kujutab endast naiste põhiõiguste rikkumist seoses väärikuse, võrdsuse ja õiguskaitse kättesaadavusega.

3.   Naistevastane vägivald on soolise võrdõiguslikkuse suur takistus ning levinuim inimõiguste rikkumise viis, millel ei ole geograafilisi, finantsilisi, kultuurilisi ega sotsiaalseid tõkkeid.

4.   Naistevastane vägivald on tõsine probleem ELis, kus iga kolmas naine on seksuaal- ja/või füüsilise vägivalla ohver.

5.   Euroopa Komisjonil palutakse seega kuulutada 2016. aasta naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aastaks.

6.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Õigusteave - Privaatsuspoliitika